کوپلینگ نری داخل دنده

کوپلینگ نری  داخل دنده 4/1
کوپلینگ نری  داخل دنده 8/3
کوپلینگ نری  داخل دنده 2/1