کوپلینگ مادگی رونده

کوپلینگ مادگی رو دنده 4/1
کوپلینگ مادگی رو دنده 8/3
کوپلینگ مادگی رو دنده 2/1