کوپلینگ مادگی داخل دنده

 

کوپلینگ مادگی  داخل دنده 4/1
کوپلینگ مادگی  داخل دنده 8/3
کوپلینگ مادگی  داخل دنده 2/1