شیلنگ پنوماتیک شفاف

شیلنگ پنوماتیک 2.5*4 شفاف
شیلنگ پنوماتیک 4*6 شفاف
شیلنگ پنوماتیک 6*8 شفاف
شیلنگ پنوماتیک 5*8 شفاف
شیلنگ پنوماتیک 8*10 شفاف
شیلنگ پنوماتیک 6.5*10 شفاف
شیلنگ پنوماتیک 10*12 شفاف
شیلنگ پنوماتیک 8*12 شفاف