سه راه وسط دنده پنوماتیک

 

سه راه وسط دنده     4-M5  
سه راه وسط دنده  4-1/8  
سه راه وسط دنده    4/1-4
سه راه وسط دنده  6-M5     
سه راه وسط دنده   6-1/8     
سه راه وسط دنده  6-1/4     
سه راه وسط دنده6-3/8     
سه راه وسط دنده6-1/2     
سه راه وسط دنده8-1/8     
سه راه وسط دنده8-1/4         
سه راه وسط دنده8-3/8    
سه راه وسط دنده8-1/2    
سه راه وسط دنده10-1/8  
سه راه وسط دنده10-1/4   
سه راه وسط دنده10-3/8   
سه راه وسط دنده10-1/2   
سه راه وسط دنده12-1/8   
سه راه وسط دنده12-1/4   
سه راه وسط دنده12-3/8   
سه راه وسط دنده12-1/2   
سه راه وسط دنده14-3/8
  سه راه وسط دنده14-1/2
سه راه وسط دنده16-1/4
سه راه وسط دنده 16-3/8
سه راه وسط دنده 16-1/2