زانو دوسر شیلنگ خور پنوماتیک

زانو دو سر شیلنگ خور 4
زانو دو سر شیلنگ خور5
زانو دو سر شیلنگ خور6
زانو دو سر شیلنگ خور8
زانو دو سر شیلنگ خور10
زانو دو سر شیلنگ خور12
زانو دو سر شیلنگ خور14
زانو دو سر شیلنگ خور16