زانویی پنوماتیک

زانویی   4-M5  
زانویی 4-1/8   
زانویی    4/1-4
زانویی        6-M5    
زانویی    6-1/8    
زانویی  6-1/4    
زانویی  6-3/8   
زانویی  6-1/2   
زانویی    8-1/8   
زانویی 8-1/4        
زانویی 8-3/8   
زانویی 8-1/2   
زانویی   10-1/8  
زانویی10-1/4   
زانویی 10-3/8   
زانویی10-1/2   
زانویی 12-1/8  
زانویی12-1/4   
زانویی 12-3/8  
زانویی 12-1/2  
  زانویی 14-3/8
زانویی14-1/2
زانویی16-1/4
زانویی16-3/8
زانویی 16-1/2