اگزوزی کله قندی پنوماتیک

اگزوزی کله قندی 8/1
اگزوزی کله قندی 4/1